heritage-grid.jpg

Giải thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu

Nhằm mục đích khuyến khích những học sinh, sinh viên Việt học giỏi, trau dồi đức hạnh, tham gia các sinh hoạt công ích và phát huy khả năng lãnh đạo, Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt đã thành lập một Ban Điều Hành “Giải Thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu” 2015-2016, là kỳ thứ 4 của giải với thành phần nhân sự điều hành như sau:

Trưởng Ban: Luật sư Nguyễn Thanh Mai Michelle
Phó Trưởng Ban Ngoại Vụ: Bác sĩ Nha khoa Cao Minh Hưng
Phó Trưởng Ban Nội Vụ: Tiến sĩ Nghiêm Bảo Toản
Thủ Quỹ: Cô Nguyễn Phương Lê
Hành Chánh/Thư Ký: Cô Trần Thị Ly Ly
Trưởng Ban Vận Động Tài Chánh: Cô Nguyễn Trần Quỳnh Giao 


Vietnamese American Exemplary Student Award

To encourage Vietnamese students to perform well in school, to have good behavior and characters, to participate in public interest activities and to develop leadership ability, the Association of the Vietnamese Language & Cultural Schools (BDD các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali) and the Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation (CLD hùng sử việt) had established an executive board for the Vietnamese American Exemplary Student Award 2015-2016 (the 4th time of such award) as follows:

Chair: Attorney Michelle Thanh Mai Nguyen
Vice Chair In External Affairs: Hung Minh Cao, D.D.S.
Vice Chair In Internal Affairs: Toan Bao Nghiem, Ph.D
Treasurer: Ms. Phuong Le Nguyen
Administrative Secretary: Ms. Lyly Thi Tran
Financial Promotion Chair: Ms. Quynh Giao Tran Nguyen