Giải thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu 2018

GIẢI THƯỞNG NĂM 2018 GỒM CÓ CÁC CẤP:

Tiểu Học 1 - 3: Không quá 9 tuổi
Tiểu Học 4 - 6: Không quá 12 tuổi
Trung Học 7 - 9: Không quá 15 tuổi
Trung Học 10 - 12: Không quá 18 tuổi
Đại Học: Không quá 26 tuổi kể cả cựu sinh viên
Cao Học: Không quá 35 tuổi

Đơn xin tham dự được nhận kể từ ngày ra thông cáo này đến hết ngày thứ bảy, ngày 14 tháng 10, 2017. Muốn lấy đơn tham dự, tìm hiểu điều kiện dự thi hay tin tức về Giải Thưởng Học Sinh, Sinh Viên Gương Mẫu 2017-2018 xin vào trang Application.

Xin điền đầy đủ những phần trong đơn tham dự và gửi về:
Giải Thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu 2015-2016
8295 Westminster Blvd., Suite 270
Westminster, Ca 92683

Mọi thắc mắc xin liên lạc về (714) 799-0321 hoặc email: GGM2018@yahoo.com.
Websites: www.taviet.org hoặc www.hungsuviet.us


The Vietnamese American Exemplary Student Award 2018

THE 2018 AWARD INCLUDES THE FOLLOWING GRADE LEVELS:

Elementary: Grades 1-3  (not to exceed 9 years of age)
Elementary: Grades 4-6 (not to exceed 12 years of age)
Middle School: Grades 7-9 (not to exceed 15 years of age)
High School: Grades 10-12 (not to exceed 18 years of age)
College: Not to exceed 26 years of age
Postgraduate: Not to exceed 35 years of age

Application shall be accepted from the date of this notice until Saturday, October 14, 2017. To obtain the application, please visit the Application page.

Please fill out the application in its entirety and send to:
The Vietnamese American Exemplary Student Award 2015-2016
8295 Westminster Blvd., Ste. 270
Westminster, CA 92683

For all inquiries, please contact (714) 799-0321 or e-mail GGM2018@yahoo.com.
Websites: www.taviet.org or www.hungsuviet.us