TIÊU CHUẨN

Giải thưởng tuyển chọn dựa trên 4 tiêu chuẩn:

  • Học Lực
  • Tiếng Việt
  • Hạnh Kiểm
  • Sinh Hoạt
  • Học Đường và Cộng Đồng

CRITERIA

The selected awards will be based on the following criteria:

  • Educational Performance
  • Vietnamese Language Skill
  • Good Behaviour And Characters
  • School And Community Activities